Privatlivspolitik

ORIENTERING OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

I forbindelse med psykologisk behandling af dig, er jeg som data dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

 1. Den dataansvarlige – hvordan kontakter du mig?
 2. Psykolog Christina Schacht-Magnussen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Du finder mine kontaktoplysninger her:
  Christina Schacht-Magnussen
  Cand.psych., Klinisk psykolog, Specialist og Supervisor i psykoterapi
  Hans Broges Gade 15, baghuset
  8000 Aarhus C
  CVR.: 27469183
  Ydernr. 781185
  Telefon 53701465
  Mail: csm@relationsbehandling.dk
  www.relationsbehandling.dk

 3. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 4. Jeg har ingen databeskyttelsesrådgiver (DPO), men du er altid velkommen til at kontakte den dataansvarlige på ovennævnte adresse.

 5. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 6. Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål: Til rådgivning og behandling af dig personligt vedrørende psykologiske forhold. I forbindelse med opfyldelse af lovkrav vedr. journalføring, rådgivning, behandling, undersøgelse/udredning og supervision Retsgrundlaget for min behandling af dine personoplysninger følger af: Behandlingen sker i overensstemmelse med artikel 6 og 7 i databeskyttelsesforordningen.

  Videregivelse af oplysninger til myndighed, egen læge eller sygeforsikringen Danmark sker kun med dit skriftlige samtykke. Indhentning af oplysninger fra myndigheder eller samarbejdspartnere sker ligeledes kun med dit skriftlige samtykke.

  Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
  Som nævnt ovenfor sker behandlingen af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at disse er nødvendige for at kunne rådgive og behandle dig angående psykologiske forhold.

 7. Kategorier af personoplysninger
 8. Typer af oplysninger: Psykolog Christina Schacht-Magnussen indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

  Almindelige kategorier af personoplysninger:

  • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

  Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
  • Helbredsoplysninger

  Formål
  Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:
  • Min behandling af dig
  • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
  • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
  • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
  • Afregningsformål
  • Overholdelse af forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
   • Dokumentationspligt
   • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
   • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
   • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
   • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
   • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
   • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
   • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

  Frivillighed
  Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

 9. Modtagere eller kategorier af modtagere
 10. Jeg videregiver eller overlader kun dine personoplysninger i det omfang særlig lovgivning kræver det.

  Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

  • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
  • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning
  • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
  • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
  • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
  • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.

  • Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

  • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
  • Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
  • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016.
  • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

 11. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 12. Jeg vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 13. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 14. Dine personoplysninger stammer fra dig selv.

 15. Opbevaring af dine personoplysninger
 16. Jeg opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter sagens afslutning.

 17. Automatiske afgørelser, herunder profilering
 18. Jeg anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering til brug for berigtigelsen af handlen.

 19. Retten til at trække samtykke tilbage
 20. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte mig på de ovenfor nævnte kontaktoplysninger

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af min behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 21. Dine rettigheder
 22. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod mine eller lovlige behandlinger af dine personoplysninger.
  Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Ret til at transmittere oplysninger (data-portabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 23. Klage til Datatilsynet
 24. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 25. Cookies
 26. Denne hjemmeside benytter sig ikke af cookies.